ทีแอลเอสคอนแทคมีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า.
คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา.

คำถามที่พบบ่อย

โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อตอบคำถาม.

ยกระดับ
ประสบการณ์ การยื่นขอวีซ่า

บริการเสริมทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

ข้อมูลทั่วไป

สามารถทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์TLScontactได้อย่างไร?

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายผ่านเว็บไซต์TLScontactได้ ที่นี่.

ด้านบน

ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่?

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนักที่สามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้.

ด้านบน

ยื่นคำขอวีซ่าที่ไหน?

การดำเนินการร้องขอวีซ่าของประเทศโปรตุเกส ดำเนินการโดย TLScontact ยกเว้นวีซ่าบางประเภทที่ยังคงต้องร้องขอโดยตรงกับ สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย.
(ดูเขตอำนาจ)

 • สถานทูตประเทศโปรตุเกสและ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศโปรตุเกสในขณะที่พำนักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตของตนเองอีกด้วย.
 • ถ้าท่านต้องการเดินทาง เพียงหนึ่งประเทศใน ประเทศเชงเก้น คุณควรยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุล ของประเทศนั้นๆ ที่ท่านจะเดินทางไป.
 • ถ้าคุณต้องการเดินทาง หลายประเทศในประเทศเชงเก้น คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลของประเทศที่คุณจะพำนักอยู่นานที่สุด หรือประเทศจุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์การเดินทาง การเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อทางธุรกิจในเขตประเทศเชงเก้นจะได้ รับการพิจารณาว่าเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก ในการรับคำร้องและการพิจารณามากกว่า วัตถุประสงค์เพื่อการเดินทางประเภท ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือเดินทางส่วนตัว ในประเทศสมาชิกอื่นๆ;
 • ถ้าคุณต้องการเดินทางหลายประเทศในประเทศเชงเก้น แต่ยังไม่ทราบจุดหมายปลายทาง (ระยะเวลาที่พำนักในประเทศเชงเก้นต่างเท่ากันทุกประเทศ) คุณควรยื่นขอคำร้องที่สถานทูตหรือ สถานกงสุลในประเทศที่คุณที่คุณพำนักเป็นประเทศแรก.

ด้านบน

ยื่นขอวีซ่าอย่างไร?

การร้องขอวีซ่า คุณควร ลงทะเบียน ที่ เว็บไซต์ของเราก่อน หลังจากนั้นคุณสามารถทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการยื่นขอ โปรดคลิก ที่นี่.

ด้านบน

ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่?

ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน 90 วัน ก่อน วันที่ท่านต้องการเดินทาง. ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วันทำการ ก่อน วันที่ท่านต้องการจะเดินทาง.

ด้านบน

วีซ่าประเภทใดที่ควรยื่นขอ?

ไม่เกิน 90 วัน, รายละเอียดเพิ่มเติม, ดูที่เอกสารและประเภทของวีซ่า.

ด้านบน

รับแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่าได้ที่ไหน?

แบบฟอร์มขอวีซ่าระยะสั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิ้งค์และ ดาวน์โหลด หน้า.

ด้านบน

เอกสารอะไรที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่า?

เพื่อความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดในการยื่นขอวีซ่า ผู้ยื่นขอควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ TLScontactเพื่อรับทราบข้อมูล เอกสารที่จำเป็น, โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการพำนักที่ประเทศโปรตุเกส และรวมไปถึงเอกสารอื่นๆด้วย โดยสามารถ ลงทะเบียน ที่เว็บไซต์ของเรา เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากเอกสารสำคัญที่กำหนดแล้วอาจมีเอกสารอื่นๆ ที่ต้องแสดงเพิ่มเติม เอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องหากมีต้นฉบับเป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโปรตุเกสและผ่านการรับรองการแปล.

ด้านบน

สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?

สถานกงสุลผู้พิจารณาวีซ่าอาจร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือสถานการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้สมัครได้ยื่นเอกสารที่ TLScontact แล้วก็ตาม กรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานกงสุล อีกทั้งสถานทูตมีสิทธิ์เรียกผู้สมัครไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย นอกจากนี้เอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่ทางสถานกงสุลไม่ได้ร้องขอตามรายการเอกสาร จำเป็นเบื้องต้นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณทำการยื่นคำร้อง จะต้องทำการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาโปรตุเกสหากเอกสารนั้นมีต้นฉบับเป็นภาษาอื่นๆนอกจากสองภาษาข้างต้น.

ด้านบน

ข้อกำหนดในประกันสำหรับการเดินทางมีอะไรบ้าง?

สหภาพยุโรปได้ออกกฏระเบียบใหม่เกี่ยวกับการเอกสารประกันการเดินทาง โดยถือว่าเป็น เอกสารภาคบังคับ ประกันภัยการเดินทางควร.

บุคคลดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นการยื่นเอกสารประกันภัยการเดินทาง:

 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต;
 • สมาชิกครอบครัวชาวสหภาพยุโรป หรือชาวสวิตเซอร์แลนด์;
 • ผู้สมัครขอวีซ่าผ่านสนามบิน.

การยกเว้นการยื่นเอกสารประกันภัยการเดินทางอาจรวมถึงบุคคลที่ประกอบอาชีพต่อไปนี้ เช่น ผู้ประกอบวิชาชีพทางทะเล ซึ่งได้มีการทำประกันภัยทางอาชีพที่จำเป็นครอบคลุมไว้หมดแล้ว.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณากด ที่นี่.

ด้านบน

กรณีใดควรเตรียมหนังสือรับรองการให้ที่พัก (the Term of Responsibility Letter)?

ท่านจำเป็นต้องเตรียม หนังสือรับรองการให้ที่พัก หนังสือรับรองการให้ที่พัก ในกรณีที่ท่านสมัครขอวีซ่าระยะสั้นเพื่อเยี่ยมเพื่อน หรือญาติพี่น้อง โดยพวกเขาให้ท่านพักอพาร์ทเม้นท์ หรือบ้านพักของพวกเขาในประเทศโปรตุเกส.
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองการให้ที่พักนี้ได้ ที่นี่.

ด้านบน

สามารถรับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง?

ท่านสามารถมารับหนังสือเดินทางในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น. ที่ TLScontact ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางบัญชีออนไลน์ส่วนตัวและจะได้รับข้อความแจ้ง (SMS) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แจ้งให้ท่านเข้ามารับเล่มหนังสือเดินทางคืนที่ศูนย์ TLScontact โดยเอกสารที่ใช้ในการรับหนังสือเดินทางคืนนั้นมีดังนี้ ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร), บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หรือหากท่านเลือกการส่งกลับหนังสือเดินทางผ่านทาง EMS หนังสือเดินทางของจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้.

ด้านบน

TLScontact สามารถส่งกลับหนังสือเดินทางโดยส่งด่วนทางไปรษณีย์ได้หรือไม่?

TLScontact มีบริการการส่งไปรษณีย์ด่วนถึงบ้าน หรือบริษัทของท่าน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันนัดหมายยื่นเอกสารเพื่อรับบริการ.

หากท่านทำการยกเลิกบริการนี้หลังจากยื่นเอกสารการสมัครเรียบร้อยแล้ว ค่าบริการส่งไปรษณีย์จะไม่สามารถเรียกคืนได้ ในส่วนของข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งจะต้องกรอกโดยผู้สมัคร หรือผู้แทน ในระหว่างการยื่นเอกสาร.

หลังจากการยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ข้อมูล และที่อยู่ในการจัดส่งจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อมูล และที่อยู่ในการจัดส่งให้ถูกต้องก่อนการยื่นเอกสาร.

ราคาอยู่ที่ 180 บาท ต่อ 1 เล่มหนังสือเดินทาง.

ด้านบน

บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่?

สามารถรับแทนได้หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตน เอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • ใบรับหนังสือเดินทาง(ใบตรวจสอบเอกสาร);
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง;
 • บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด;
 • หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง.

ด้านบน

บุคคลอื่นสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแทนได้หรือไม่?

ผู้สมัครต้องเดินทางมาที่ศูนย์ TLScontact ด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณี ดังต่อไปนี้:

 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี.

ด้านบน

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แตกต่างจากวีซ่าซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National visa ) อย่างไร?

วีซ่าเชงเก้น (ประเภท C) คือวีซ่าที่ออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มเชงเก้น สำหรับการพำนักระยะสั้นเท่านั้น โดยอนุญาตให้พำนักได้สูงสุดไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน เฉพาะในประเทศกลุ่มสมาชิกเชงเก้นเท่านั้น.

วีซ่า พำนักระยะยาวซึ่งออกให้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ ( National Visa ) ประเภท D สามารถใช้เดินทางเพื่อการพักอาศัยหรือการพำนักในประเทศซึ่งเป็นผู้ออกวีซ่า เป็นระยะเวลาเกินกว่า 90 วัน ทั้งนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทดังกล่าวสามารถเดินทางผ่าน (Transit) เขตประเทศเชงเก้นได้ นอกจากนี้ผู้ที่เดินทางด้วยวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวสำหรับคู่สมรสชาวสวิส, วีซ่าระยะยาวสำหรับทำงาน, วีซ่าระยะยาวสำหรับนักเรียน,วีซ่าระยะยาวสำหรับเยี่ยมส่วนตัว สามารถเดินทางเข้าเขตประเทศเชงเก้นได้อย่างเสรี.

ด้านบน

วันปิดทำการของศูนย์วีซ่า TLScontact

วันปิดทำการของศูนย์ TLScontact ประจำปี 2019, โปรดตรวจสอบบนหน้า ที่อยู่และวันเวลาทำการ.

ด้านบน

อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง

กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ก่อนดำเนินการยื่นขอวีซ่า.

 1. ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง:
  สำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 90 วัน) วันหมดอายุของหนังสือเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านวางแผนเดินทางออกจาก เขตประเทศเชงเก้น.
 2. ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าหรือไม่ เพื่อใช้สำหรับประทับตราวีซ่า.
 3. ตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่าไม่ได้ถูกดัดแปลงใดๆ:
  ตรวจสอบว่าแผ่นฟิล์มใส (ที่เป็นฟิล์มโปรงใสที่ปิดทับรูปถ่าย) ไม่ได้มีการแก้ไข หากมีการแก้ไขในส่วนนี้ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ออกหนังสือเดินทางให้ตรวจสอบ อีกครั้ง;
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผิวและแผ่นกระดาษของหนังสือเดินทางไม่หลุดลอก (ในกรณีนี้ จะถือว่าหนังสือเดินทางของท่านไม่สมบูรณ์);
  ตรวจสอบรอยแก้ไข รอยขีดข่วน หรือร่องรอยการดัดแปลงต่างๆ.
 4. หากหนังสือเดินทางของท่านมีการออกให้มามากกว่า 10 ปี และแม้ว่าหนังสือเดินทางยังมีอายุการใช้งาน ท่านควรดำเนินการทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ที่สำนักงานหนังสือเดินทาง สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศต้นทาง ก่อนที่ท่านจะทำการยื่นขอวีซ่า.

คำแนะนำ ท่านไม่ควรยื่นขอวีซ่าโดยใช้หนังสือเดินทางสำหรับครอบครัว (เช่น ผู้ปกครองและบุตรอยู่ในเล่มเดียวกัน).

ด้านบน

วีซ่าเชงเก้น

จำเป็นต้องมีวีซ่าเชงเก้น ในการพำนักประเทศในกลุ่มเชงเก้น ซึ่งได้นานถึง 90 วัน.

วีซ่าเชงเก้นจะออกให้ในรูปแบบของตราประทับในพาสปอร์ต สามารถใช้เดินทางในประเทศสมาชิกของเขตเชงเก้น หรือเอกสารอื่นที่ผู้ถือสามารถใช้ยืนยันในการเดินทางระหว่างประเทศสมาชิกเชงเก้น. ในการออกวีซ่าเชงเก้นไม่ได้พิจารณาจากประเทศที่จะเข้าเป็นที่แรกเท่านั้น ถ้าจะพิจารณาออกให้จากประเทศแรกที่เข้า เงื่อนไขอื่นทุกข้อต้องเป็นไปตามกฏของประเทศในกลุ่มเชงเก้น ตัวอย่างเช่น จุดหมายปลายทางหลักพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการเดินทาง และเงื่อนไขของการเดินทาง เช่น จำนวนเงินขั้นต่ำของผู้เดินทางจำเป็นต้องมีในระหว่างที่พำนักและประกันสุขภาพที่คุ้มครองผู้เดินทางตรงตามทุกเงื่อนไขของกลุ่มประเทศเชงเก้น.

สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางเข้าออกได้ทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้อย่างอิสระ วีซ่าเชงเก้นจะออกให้กับพลเมืองของประเทศที่จำเป็นต้องถือวีซ่าเข้าไปประเทศในกลุ่มเชงเก้น.

วีซ่าเชงเก้นอนุญาตให้ผู้ถือสามารถเดินทางได้อย่างอิสระระหว่างประเทศในกลุ่มเชงเก้น โดยอนุญาตให้พำนักสูงสุดได้ไม่เกิน 90 วันภายในระยะเวลา 180 วัน ถ้าต้องการที่จะพำนักมากกว่า 90 วัน จำเป็นต้องขอวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวหรือสถานะการเป็นพลเมืองของประเทศนั้น.

ด้านบน

วีซ่าพำนักระยะสั้น

วีซ่าระยะสั้นอนุญาตให้ผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถเข้ากลุ่มประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ เพื่อการเข้าพำนักเพียงครั้งเดียว หรือเพื่อเดินทางเข้าและออกหลายครั้ง โดยที่มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ในช่วงระยะเวลา 180 วัน โดยที่วีซ่าเชงเก้นมีสองประเภทคือ ประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว และเข้า-ออกหลายครั้ง.

 • วีซ่าแบบเข้าออกได้หนึ่งครั้ง อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าเข้าและอยู่ ในประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ในระยะเวลาที่ระบุในวีซ่า โดยสามารถอยู่ได้นานที่สุด 90 วัน (ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม ไปจนถึง วันที่ 28 กันยายน);
 • วีซ่าแบบเข้าออกได้หลายครั้ง อนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทาง เข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้หลายครั้ง สามารถพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้สูงสุดตามที่ระบุในวีซ่าหรือไม่มาก ไปกว่า 90 วัน ในช่วงเวลา 180 วัน วีซ่าแบบเซอคูเลชั่น เป็นวีซ่าแบบพิเศษสำหรับแบบเข้าออกหลายครั้ง อายุของวีซ่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานทูต.

ด้านบน

เขตเชงเก้น

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 29 ประเทศ.

สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 25 ประเทศ ดังนี้ (ออสเตรีย เบลเยียม โครเอเชีย สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์กเอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกสสโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน บัลแกเรีย และ โรมาเนีย).

สวิสเซอร์แลนด์, นอร์เวย์, ลิกเตนสไตน์ และไอซ์แลนด์ เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น แต่ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป.

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในประเทศดังนี้ ได้แก่ ไอร์แลนด์ ไซปรัส ยังมิได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น.

ไซปรัสเป็นประเทศของสหภาพยุโรป แต่ยังมิได้เป็นสมาชิกประเทศเขตเชงเก้นโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจกล่าวว่าการควบคุมชายแดนระหว่างประเทศไซปรัส และประเทศสมาชิกปัจจุบันของประเทศเขตเชงเก้น ยังคงอยู่ระหว่างการหารือ จนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรปจะมีข้อตกลงในการยกเลิกกฎการควบคุมชายแดน อย่างไรก็ตามไซปรัสยังต้องการวีซ่าเชงเก้น ตลอดจนเอกสารการอนุญาตพำนักจากสมาชิกอื่นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งนี้ยังไม่สามารถเดินทางผ่านราชอาณาจักรได้เกินกว่า 5 วัน.

ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรไปยัง ราชรัฐโมนาโก ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐซานมาริโน นครรัฐวาติกัน.

ด้านบน

สหภาพยุโรป

ประเทศดังต่อไปนี้เป็นประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป:

 • กรีซ;
 • ไซปรัส;
 • เดนมาร์ก;
 • โครเอเชีย;
 • เนเธอร์แลนด์;
 • บัลแกเรีย;
 • เบลเยียม;
 • โปรตุเกส;
 • โปแลนด์์;
 • ฝรั่งเศส;
 • ฟินแลนด์;
 • มอลต้า;
 • เยอรมัน;
 • โรมาเนีย;
 • ลักเซมเบิร์ก;
 • ลัตเวีย;
 • ลิทัวเนีย;
 • สหราชอาณาจักร;
 • สวีเดน;
 • สาธารณรัฐเช็ก;
 • สเปน;
 • สโลวะเกีย;
 • สโลวีเนีย;
 • ออสเตรีย;
 • อิตาลี;
 • ไอร์แลนด์;
 • เอสโตเนีย;
 • ฮังการี.

ด้านบน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย

โปรดทราบว่ารูปถ่ายที่นำมาประกอบการยื่นเอกสารจะต้องตรงตามมาตรฐาน ICAO.

ภายในศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontactจะมีตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติให้บริการ.

รูปถ่ายวีซ่าสำหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้:

 • รูปถ่ายสีขนาดประจำตัว พื้นหลังสีขาว;
 • ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม;
 • ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ;
 • ภาพถ่ายปัจจุบัน (ไม่เกิน 6 เดือน);
 • ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย.
 • โปรดทราบว่า: ห้ามมิให้ใส่คอนแทคเลนส์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์).

  ตารางข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปถ่าย แสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย “✗,” และเครื่องหมาย “✓”, สำหรับภาพถ่ายที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อกำหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น.

  ด้านบน

  กระบวนการสมัครของ TLScontact

  ตามข้อตกลงกับสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย ผู้ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้นทุกประเภทสามารถเนินการที่ TLScontact.

  ท่านสามารถดำเนินการขอวีซ่าได้ที่ TLScontact หรือเดินทางไปที่สถานทูตโปรตุเกส ประจำประเทศไทยด้วยตนเอง โดยทำการนัดหมายผ่าน ศูนย์การโทร +66 (0)2838 6699 สถานทูตโปรตุเกสรับยื่นเอกสารเฉพาะวันจันทร์เท่านั้น.

  สถานทูตประเทศโปรตุเกส และ TLScontact จะรับการดำเนินการร้องขอวีซ่าโดยบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศไทย ผู้ที่เป็นชาวต่างชาติหรือมีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ที่ประเทศอื่น ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเดินทางไปที่ประเทศโปรตุเกสในขณะที่พานักอยู่ที่ประเทศไทยได้ เว้นแต่ หากสามารถยืนยันได้ว่ามีเหตุจำเป็นและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังไม่สามารถดำเนินการขอวีซ่าที่สถานทูตของตนเองอีกด้วย.

  ด้านบน