ทีแอลเอสคอนแทคมีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า. คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา..

ข้อมูลวีซ่า

กระบวนการสมัคร

กรุณาทำตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อสมัครขอวีซ่าเชงเก้น.

โดยโปรตุเกสต้องเป็นประเทศจุดหมายปลายทางหลัก.

วิธีการสร้าง
บัญชีของทีแอลเอสคอนแทคกรุณาอ่านขั้นตอนต่างๆ ด้านล่าง
เพื่อสมัครขอวีซ่าได้อย่างถูกต้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLScontact.

purpose

ขั้นตอนที่ 1: เลือกวัตถุประสงค์การเดินทาง

อ่าน รายการเอกสาร ที่จำเป็นต้องยื่นเพื่อสมัครขอวีซ่า ตามประเภทวีซ่าที่ท่านเลือก และเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปรดเลือกวัตถุประสงค์การเดินทางให้ถูกต้องทุกครั้ง.

form

ขั้นตอนที่ 2: สร้างบัญชีทีแอลเอสคอนแทค

สร้างบัญชี บนหน้าเว็บไซต์ของ TLScontact โดยเข้าไปที่ อีเมล์ส่วนตัวของท่าน และสร้างรหัสผ่าน.

account

ขั้นตอนที่ 3: ระบุข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะให้ท่านใส่ข้อมูลตัวบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการสมัครขอวีซ่าได้อย่างถูกต้อง หากท่านเป็นหนึ่งในคณะเดินทางที่ยื่นขอวีซ่าด้วยกัน โปรดระบุ ชื่อบุคคลที่เดินทางร่วมกันบนใบสมัครของท่าน.

appointment

ขั้นตอนที่ 4: ทำนัดหมายออนไลน์

เลือกวัน และเวลาที่ท่านสะดวกมายื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นของเรา ห้ามลืมพิมพ์ใบนัดของท่านและนำมาด้วย เพราะจำเป็นต้องใช้ที่จุดเช็คอิน.

appointment

ขั้นตอนที่ 5: เตรียมเอกสารมายื่นขอวีซ่า

ห้ามลืมพิมพ์เอกสารและ แบบฟอร์มการสมัครขอวีซ่าที่ระบุข้อมูลครบถ้วน ตรงตามประเภทวีซ่าที่สมัคร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า พิมพ์แบบฟอร์มด้วยหมึกดำ และเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แบบฟอร์มต้องเซ็นโดยผู้สมัคร ตัวแทนยื่นสมัครขอวีซ่าแทนไม่มีสิทธิ์เซ็นบนแบบฟอร์มวีซ่า.

passeport

ขั้นตอนที่ 6: ยื่นสมัครขอวีซ่า

เมื่อท่านเชคอินที่จุดต้อนรับแล้ว ท่านจะถูกเรียกเข้าเค้าเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ทีแอลเอสคอนแทคจะตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นในการยื่นทั้งหมด จากนั้นท่านจะได้รับเอกสารการตรวจสอบใบสมัคร ซึ่งจะระบุว่าเอกสารใดบ้างที่ส่งไปแล้ว และเอกสารใดที่ยังไม่ครบ(ถ้ามี) หากเอกสารของท่านสมบูรณ์ เอกสารจะถูกส่งไปยังสถานทูตเพื่อพิจารณา.

จากนั้นชำระทั้งค่าวีซ่าและค่าบริการ ณ ห้องการเงินที่ศูนย์ยื่นของเรา .

โปรดทราบว่าการสมัครขอวีซ่า ผู้สมัครจำเป็นต้องมาด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นวีซ่า นอกเสียจากท่านได้รับการยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือ.
กรณีที่ได้รับการยกเว้นการพิมพ์ลายนิ้วมือได้แก่ :

  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี.

ท่านจำเป็นต้องมาตรงตามเวลานัด ตามวันเวลาในใบนัดหมายของท่าน พร้อมกับเอกสารที่จำเป็นในการสมัครขอวีซ่า.

form

ขั้นตอนที่ 7: รับหนังสือเดินทางคืน

หลังจากที่สถานทูตโปรตุเกสพิจารณาวีซ่าของท่านเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งมายังศูนย์ยื่นวีซ่าของเรา ท่านจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน SMS ทันทีที่เล่มหนังสือเดินทางกลับมาถึง.

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเอง หรือ สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้.

กรณีรับด้วยตัวเอง โปรดเตรียมเอกสารดังนี้:

  • ใบตรวจสอบใบสมัคร;
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นฉบับจริง;
  • พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด.

กรณีรับแทน โปรดเตรียมเอกสารดังนี้:

  • ใบตรวจสอบใบสมัคร;
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น;
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มารับแทนฉบับจริง;
  • พร้อมสำเนาบัตร 1 ชุด;
  • หนังสือมอบอำนาจเซ็นโดยผู้สมัคร (โดยจำเป็นต้องระบุรายละเอียดของผู้มารับแทนให้ชัดเจน).

หากท่านเลือก บริการส่งเล่มทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ หนังสือเดินทางของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ ในวันที่มายื่นสมัครขอวีซ่า.