TLScontact มีบริการต่างๆมากมายสำหรับแต่ละบุคคล เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการยื่นขอวีซ่า. คลิ๊กที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบริการทั้งหมดของเรา.

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า

เอกสารและประเภทของวีซ่า

กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ท่านสามารถพำนักในเขตเชงเก้นได้สูงสุด 90 วัน สำหรับรอบ 180 วัน ในประเทศเขตเชงเก้น และประเทศโปรตุเกสจะต้องเป็นจุดมุ่งหมายการเดินทางของท่าน.

กรุณาเลือกจุดประสงค์การเดินทางไปประเทศโปรตุเกสของท่านโดยการเลือกที่หวมดหมู่ คลิกที่ตัวเลือกเพื่อทำการดาวน์โหลดข้อมูลที่จำเป็น.

โปรดจัดเตรียม
เอกสารตามรายการด้างล่างนี้ด้วยความระมัดระวัง

สร้างบัญชีของท่านและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายการเอกสารที่จำเป็นและจัดเตรียมเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าตามจุดประสงค์การเดินทางของท่าน.

วีซ่าสำหรับธุรกิจและการทำงาน

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศโปรตุเกสเพื่อธุรกิจ ทำงาน หรือจุดประสงค์ทางอาชีพอื่นๆ พำนักไม่เกิน 90 วัน โดยไม่มีจุดประสงค์จะตั้งถิ่นฐาน

วีซ่าธุรกิจ (ไม่เกิน 90 วัน)

ด้านบน
ท่องเที่ยว

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศโปรตุเกสเพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยียนส่วนตัว พำนักไม่เกิน 90 วัน โดยไม่มีจุดประสงค์จะตั้งถิ่นฐาน

ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยียนส่วนตัว (ไม่เกิน 90 วัน)

ด้านบน
ประเภทวีซ่าอื่นๆ

ท่านมีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศโปรตุเกสเพื่อการเดินทางผ่านสนามบิน

วีซ่าเดินทางผ่านสนามบิน

ด้านบน
เยี่ยมครอบครัว

ท่านเป็นครอบครัวพลเมืองสหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่ในประเทศโปรตุเกส และท่านมีความประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะตั้งถิ่นฐาน(หลักฐานความสัมพันธ์ จะต้องรับรองโดยหน่วยงานราชการ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)

ครอบครัวพลเมืองสหภาพยุโรป (ไม่เกิน 90 วัน)

ด้านบน